بازدیدها - آرشیو

همکاریهای تحقیقاتی و فناورانه در زمینه آبزیان
در بازدید رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم تحقیقات تاکید شد

همکاریهای تحقیقاتی و فناورانه در زمینه آبزیان

دکتر امیراقبال خواجه رحیمی رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به همراه معاون پژوهشی و اعضای هیات علمی این دانشکده در تاریخ ۱۱ ابانماه ۱۴۰۰ از بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی بازدید کرد

ادامه مطلب