بازدیدها - آرشیو

حمایت از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به عنوان مرجع بانکداری زیستی کشور
در بازدید کار گروه اجرایی نظام جامع پدافند زیستی کشور تاکید شد

حمایت از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به عنوان مرجع بانکداری زیستی کشور

مسئولان، کارشناسان و متخصصان کارگروه اجرایی نظام جامع پدافند زیستی در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به دنبال سلسله بازدیدهای خود از زیرساختهای مهم کشور از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی به عنوان زیست بانک مرکزی کشور بازدید کردند.

ادامه مطلب