فراخوان - آرشیو

خدمت ویژه  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به مناسبت هفته پژوهش
طرح حمایت از آموزش میکروبیولوژی

خدمت ویژه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به مناسبت هفته پژوهش

بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای حمایت از آموزشهای حوزه میکروبیولوژی و خدمات دهی به اساتید و محققان کشور خدمت ویژه ایی را به مناسبت هفته پژوهش در قالب "طرح حمایت از آموزش میکروبیولوژی " ارایه می نماید

ادامه مطلب