بانک گیاهی

تعداد بازدید:۶۴۴
بانک گیاهی

بانک گیاهی یکی از بانکهای چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می باشد. هدف این بانک تعیین کمربند جغرافیایی فلات ایران به منظور ساماندهی، جمع آوری، حفظ و بهره برداری از ذخایر توارث گیاهی، حمایت از مراکز نگهداری تنوع زیستی و توسعه دانش، فناوری و ایجاد شبکه اطلاعات علمی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به محققان و مراکز تحقیقاتی مرتبط می باشد.

اهداف:
1- اولویت بندی ژرم پلاسمهای گیاهی برای تهیه، جمع آوری و حفظ آنها
2- شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی
3- حفاظت و نگهداری ذخایر توارثی گیاهی
4- احیاء نمونه های حفاظت شده
5- ارزیابی مواد ژنتیکی
6- تدوین و ارایه مقررات، دستورالعملها و استانداردهای لازم
7- مستند سازی مواد ژنتیکی
8-  آماده سازی، بهره برداری و مبادله مواد ژنتیکی
9- جمع آوری، مستندسازی و ارزیابی دانش بومی استفاده از گیاهان
10- پشتیبانی و حمایت از بانک های موجود در کشور، کنترل کیفی و تعیین هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه های ذخیره (Back Up) برای استفاده آتی آنها
11- ثبت مالکیت معنوی گونه های جدید همراه به مستندات علمی جهت حفظ حقوق ابداع کننده یا کاشف اثر به منظور پیگیری های حقوقی داخلی و بین المللی
12- ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی گیاهی ایران