مطالب مرتبط با کلید واژه

"توالی‌ یابی RNA-seq) RNA (و واکاوی داده‌های آن"


انتشار   کتاب  "توالی‌ یابی RNA-seq) RNA (و واکاوی داده‌های آن"

انتشار کتاب "توالی‌ یابی RNA-seq) RNA (و واکاوی داده‌های آن"

کتاب "توالی‌ یابی RNA-seq) RNA (و واکاوی داده‌های آن که با " مشارکت علمی آقای دکتر رضا آذربایجانی عضو هیات علمی و معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تالیف شده است، توسط انتشارات مرجع علم منتشر شد.

ادامه مطلب