مطالب مرتبط با کلید واژه " گونه جدید گیاهی "


معرفی گونه گیاهی جدید
برای اولین بار در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

معرفی گونه گیاهی جدید

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری محققان داخلی و بین المللی موفق به کشف و معرفی گونه جدید گیاهی جدید با نام Allium schisticola از جنس Allium شدند

ادامه مطلب